پرویز دستمالچی در گفتگو با آقای منشه امیر:«جمهوری می تواند نظام شایسته برای آینده ایران باشد، ولی محتوی رژیم مهم است»

آنانی که اوضاع ایران را از نزدیک دنبال می کنند، تردیدی ندارند که این رژیم دیر یا زود فرو خواهد پاشید. هنوز موعد آن قابل پیش بینی نیست، ولی ساختار سیاسی و مدیریتی رژیم در حدی لرزان و ناپایدار است که ادامه این حکومت چندان طولانی نخواهد بود.

در همین زمینه از صاحب نظران و تلاشگران سیاسی و پژوهشگران پرسیده ایم که کدام ساختار نظامی می تواند برای آینده ایران مناسب ترین باشد.

این بار سخنان آقای پرویز دستمالچی را ملاحظه می کنید که نویسنده چندین کتاب پژوهشی در رابطه با ساختار سیاسی این رژیم و جنبه های حقوقی و مدیریتی آن است.

آقای دستمالچی می گوید که او به طور اصولی یک جمهوریخواه است. ولی صرفنظر از قالب بیرونی هر رژیم، آنچه باید معیار قرار گیرد، همانا ماهیت درونی هر نظام سیاسی است که آزادی و دموکراسی و تساوی حقوق همگان باید بخش های مهمی از آن باشد.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر را با آقای دستمالچی در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار می گیرد.