پزشکان و پرستاران در ایران بسیار فرسوده شده اند و هر سال، صدها نفر به اروپا و آمریکا مهاجرت می کنند

از آماری که در تهران انتشار یافت چنین برمی آید که از هنگام آغاز ویروس کورونا، ۱۲۰ هزار پرستار در بیمارستان های مختلف سراسر کشور به آن مبتلا شده اند. در آماری که از جانب سازمان نظام پرستاری ایران انتشار یافت، افزوده شده که از این افراد، ۱۳۰ تن قربانی شده اند.

در ماه های اخیر، مرتبا از شمار پرستارانی که در مراکز درمانی ایران خدمت می کنند، کاسته می شود، در حدی که امروز هر پرستار باید در ساعات خدمت خود مواظب دست کم ۲۵ بیمار باشد و این امری است که پرستاران را به شدت فرسوده می سازد و به بیماران نیز آن گونه که باید، رسیدگی نمی شود.

علاوه بر پرستارانی که در یک سال و نیم اخیر در اثر ابتلا به کورونا جان باخته اند، صدها نفر نیز بین یک تا سه هفته بستری بودند که این واقعیت نیز در کاهش شمار پرستاران فعال موثر بوده است.

همچنین، در ماه های اخیر اعلام شد که هر سال هزاران پرستار، از روی نومیدی و شرایط سخت زندگی در کشور و همچنین حقوقی که کفاف حداقل معاش را هم نمی دهد، رهسپار کشورهای دیگر می شوند.

ممالک اروپایی، ایالات متحده و کانادا در ردیف نخست کشورهایی هستند که پرستاران را با آغوش باز می پذیرند و این واقعیت تلخ موجب افزایش فشار بر کادر درمانی در ایران می باشد.

مهاجرت پزشکان در ایران نیز ساختار بهداشتی کشور را با خطر فروپاشی روبرو ساخته است. بر حسب آمار غیر رسمی، در یک سال گذشته بین یک هزار تا یک هزار و پانصد پزشک ایرانی وطن را ترک گفته و اکثرا در کشورهای غرب اروپا و شمال آمریکا اشتغال خود را از سر گرفته اند.

اریابی شده که در طول بیش از چهل سالی که از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی می گذرد، بیش از یکصد هزار نفر پزشک، پرستار و دیگر اعضای کادرهای درمانی، کشور را ترک گفته اند. بخشی از این کارشناسان، در ایالات متحده و کانادا و همچنین در غرب اروپا به مقام های عالی رسیده و دستاوردهای قابل تحسینی داشته اند.