پس از برافتادن حکومت کنونی در ایران، چه رژیمی برای نجات و پیشرفت کشور باید گزیده شود؟

حکومت کنونی در ایران در آستانه ورشکستگی مطلق قرار دارد و آفتاب عمرش به سر بام رسیده و احتمال سقوط آن بسیار بیشتر شده است.

با این تصور، آقای منشه امیر از این هفته رشته مصاحبه هایی را با تلاشگران سیاسی، تحلیلگران و صاحبان عقیده آغاز کرده تا از آن ها بپرسد که با توجه به تاریخ باستانی و طولانی ایران، فرهنگ این سرزمین و باورهای دینی مردم آن، و با در نظر گرفتن نیازهای داخلی و روابط خارجی ایران، افراد مختلف و تلاشگران طیف های سیاسی گوناگون، چه نوع رژیمی را برای آینده کشور توصیه می کنند.

در این برنامه تاکید شده که مصاحبه گر هیچ موضعی بیان نمی کند، بلکه وظیفه او پرسیدن است تا مصاحبه شونده بهتر بتواند دیدگاه خود را بیان کند و شنونده از همه زوایای هر گرایش آگاه گردد.

این رشته گفتگوها شب گذشته (شنبه) با اولین گفتار از شبکه تلویزیونی جهانی کانال یک آغاز گردید و طی آن دکتر حسین لاجوردی به بررسی رژیم های سیاسی مختلف در کشورهای جهان پرداخت.

در این گفتگوی مقدماتی، نمونه های بسیار، از چندین کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت که دیدن و شنیدن آن را به همگان توصیه می کنیم.

تهیه کننده این برنامه از تلاشگران همه طیف های سیاسی و حتی مجاهدین و فداییان و دیگران دعوت کرده برای شرکت در مصاحبه های بعدی تماس بگیرند و تلفن خود را بفرستند.

آقای منشه امیر تعهد کرده که در این رشته گفتگوها، حداکثر بی طرفی را رعایت کند تا مردم ایران با رژیم های سیاسی مختلف در دنیا آشنا شوند و بتوانند حکومت آینده را بر حسب دیدگاه ها و انتظارات خود برگزینند.