پس از کشتار نمازگرازان در پیتسبورگ، از یک کنیسا در ارواین و یک گورستان در تکزاس هتک حرمت شد

کنیسای بیت یعکو در شهر ارواین در استان اورنج کاونتی که یهودستیزان روی دیوار آن شعار نویسی کردند

یک هفته پس از کشتار یازده نمازگزار در کنیسای شهر پیتسبورگ، در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده نیز، افراد ناشناس از یک کنیسا هتک حرمت کردند و شعارهایی روی دیوار این نیایشگاه یهودیان نوشتند.

در تکزاس نیز یک گورستان یهودیان مورد هتک حرمت قرار گرفت/

کنیسایی که مورد بی احترامی قرار گرفت، در شهر اِرواین، در استان اورنج کاونتی قرار دارد که در بخش جنوبی کالیفرنیا واقع شده است.

سران جامعه یهودیان اورنج کاونتی در واکنش به این رویداد یهودستیزانه گفتند که آنان قوی تر از آن هستند که این گونه رفتارها بتواند موجب تنفر آنان نسبت به دیگران شود و روابط خوبی که با غیریهودیان وجود دارد خدشه دار گردد.

ولی همزمان، یک حادثه یهودستیزی نیز در تکزاس روی داد و گورستان یهودیان در شهر اورنج مورد هتک حرمت قرار گرفت و افراد ناشناسی شماری از سنگ قبرها را شکستند و قصد ویران کردن آن مکان را داشتند.

جمعیت یهودی در شهر اورنج چندان بزرگ نیست، ولی افراد یهودستیز نیز در آن شهر وجود دارند.

قاتل یازده نمازگزار یهودی در پیتسبورگ که به ۴۴ جرم متهم گردیده که مجازات شماری از آن ها مرگ است

رویدادهای مشابه در گذشته ثابت کرده که هتک احترام از کنیساها و گورستان های یهودی، یکی از شیوه های رایج گروه ها و افراد نژاد پرست و یهودستیز است.

همرمان، در شهر پیتسبورگ اعلام گردید که قاتل یازده یهودیِ نمازگزار، از جانب دادستانی به ۴۴ فقره تخلف متهم گردیده که حداکثر بسیاری از این موارد، مرگ است. هنوز تاریخ محاکمه اعلام نشده است.