سندی که نشان می‌دهد مردم فهیم ایران برای ایدئولوژی جمهوری اسلامی ارزشی قائل نیستند.

دانشجویان دانشگاه اشرفی اصفهان از روی پرچم آمریکا و اسراییل رد نمی‌شوند.