پژوهشگران دانشگاه تخنیون در شمال اسرائیل با شیوه جدید، وقوع بیماری سرطان را در دو ساعت تشخیص می دهند

پژوهشگران امور درمانی اسرائیل می گویند شیوه تازه ای یافته اند که با استفاده از آن، می توان وجود بیماری سرطان را در ظرف دو ساعت تشخیص داد و غده های بدخیم را از غده های خوش خیم شناسایی کرد و بدین سان امکان درمان بیمار سرطانی را افزایش داد و از میزان مرگ و میر کاست. پزشکان می گویند که هر اندازه وقوع بیماری سرطان زودتر تشخیص داده شود، امکان درمان آن افزایش می یابد.

پروفسور دافنی وایس پژوهشگر دانشگاه فنی تخنیون و دانشکده پزشکی- تکنولوژی آن دانشگاه میگوید: هر اندازه که در تشخیص بیماری تاخیر گردد، ریشه های سرطانی در نقاط بیشتری از بدن شیوع پیدا می کند و درمان را دشوارتر می سازد.

او می گوید که همراه با همکاران خود توانسته شیوه ای بیابد که امکان می دهد در ظرف دو ساعت یاخته های سرطانی شناسایی شود تا بتوان پیش از آن که یاخته ها به نقاط دیگر بدن سرایت کنند، درمان را آغاز کرد و جلوی پیشروی بیماری را گرفت.

در این شیوه، یاخته هایی که ممکن است سرطانی باشند، در یک ماده ژله مانند پرورش داده می شوند و در ظرف دو ساعت می توان تشخیص داد که آیا این یاخته ها سالم و یا سرطانی هستند. غده های سرطانی به سرعت در داخل این ماده لغزنده رشد می کنند ولی یاخته های سالم در جای خود می مانند و از این رو در ظرف دو ساعت می توان تشخیص داد که غده های سرطانی در کدام بخش از بدن بیمار رشد کرده اند.

پروفسور وایس می گوید که این شیوه جدید در مورد چند بیمار داواطلب از مرکز بهداشتی “رامیان” در حیفا مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه خوبی داده است.

جزئیات این شیوه درمانی جدید، به زودی در نشریات علمی بین المللی انتشار خواهد یافت.