پیام سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل:از اسرائیل تا ایران سپاسگزار حمایت ملت ایران هستیم

سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل با انتشار پیام ویدیویی از حمایت های ایرانیان خارج از کشور و همچنین ملت ایران در داخل کشور سپاسگزاری کرده و گفت :از اسرائیل تا ایران سپاسگزار حمایت های شما ملت ایران هستیم.

لینک پیام کامل:

۳