پیام شاهزاده رضا پهلوی:ملت ایران نه تنها برای آزادی خود بلکه برای صلح جهانی می‌جنگد