پیام منشه امیر: عید آزادی و بهار در انزوا برگزار می شود، ولی نشان خیزش انسانی علیه ستم فرعونی و ستمگران جهان است

یکی دیگر از اعیاد شاد و پرشکوه یهودیان، از امشب آغاز می شود. خانواده ها در کنار هم می نشیند و با هم روایت رهای از سرزمین بردگی مصر را با سرود و آهنگ می خوانند و به یاد می آورند که چگونه رهایی خویش را باز یافتند و به سرزمین پدری بازگشتند.

پسح، پیش از آن که یک عید مذهبی باشد، عید انسان های آزاد است.

حضرت موسی، از ستمی که فرعونیان بر یهودیان وارد می آورند به خشم آمد.

به خشم آمد که چگونه است یهودیان، این سرکوب و ستم را تحمل می کنند و دم بر نمی آورند.

موسی به خشم آمد و لازم دید به به پا خیزد و رهبری قوم را به دست گیرد و آنان را از بندگی به آزاد ریستی رهنمون گردد.

موسی نزد فرعون رفت و از او خواست قومش را رها کند و به این هدف رسید و یهودیان آزادی خود را باز یافتند و راهی سرزمین خویش شدند.

در این شب عید، آرزو می کنیم که همه ملت های دربند، خود را رها سازند و آزادی خویش را باز یابند.

در داستان های یهود آمده است که وقتی حضرت موسی دید که یهودیان مدت چهارصد سال ستم را تحمل کرده و به پا نخاسته اند، به خشم آمد که چگونه یک انسان آزاده، می تواند سرکوب را تحمل کند و به خیزش دست نزند و بساط ستم را برنچیند.

او احساس خلاء رهبری کرد و خود هدایت مردمان را به دوش گرفت.

یهودیان در سراسر دنیا در شب عید می گویند: امشب در بردگی اینجا و سال آینده در آزادی اورشلیم. امسال ستم دیده و دربند، ولی فردا آزاد و سربلند.

این درس آزادی را یهودیان همیشه و در همه جا باید بازگو کنند تا همگان به ارزش آزادی پی ببرند و ستم را بر نتابند.

یهودیان، امشب در کنار سفره عید با آواز می خوانند: امشب را با شبان دیگر چه تفاوت است و می گویند که امشب شب شادمانی است و هر یهودی در کنار سفره عید باید چهار پیاله شراب بنوشد تا سرزنده و پر نشاط باشد.

ولی شب عید، امسال یک تفاوت عمده با سال های پیش دارد و آن انزوایی است که ویروس کورونا بر یهودیان و دیگر ملت ها تحمیل کرده است.

اما کرونا نیز خواهد رفت و مردمان به زندگی عادی باز خواهند گشت.

در پایان شب سیاه، همیشه روشنایی و امید فرا می رسد.

اهالی اسرائیل ساعت هشت و سی دقیقه امشب (چهارشنبه)، روی بالکن خانه خویش می روند و با صدای بلند می سرایند که امشب را با دیگر شب ها چه تفاوت تواند بود؟

شب انزواست، ولی آن سرود دسته جمعی ثابت می کند که انسان، حتی در انزوا و فاصله گذاری اجتماعی نیز می تواند با دیگران و در کنار دیگران باشد و حتی از راه دور نیز می توان دست همکاری و همیاری به یکدیگر داد و یکپارچه به پا خاست و بنیاد ستم را برانداخت

عید آزادی و بهار بر همگان خوش باد

یک دیدگاه

Comments are closed.