پیام های بانو شیرلی شمسیان(سخنگوی فارسی زبان ارتش اسراییل)درباره فرمان آزادی حجاب زنان توسط رضاشاه بزرگ و هواپیمای اوکراینی و آبان ۹۸

https://www.youtube.com/shorts/PmbEYlTMg0Y