پیام وزارت خارجه اسراییل در سالگرد بیست و دوم بهمن:پس از آزادی ایران روابط دوستی برقرار خواهد شد