پیشنهاد شدن رنگ فیروزه ای به نشانه رنگ ملی،با استقبال جوانان ایرانی روبرو گردید

در گذشته نیز رنگ فیروزه ای نشان خاندان ایران ساز پهلوی بود

شاهزاده رضا پهلوی چندی قبل پیشنهاد کرده بود که فیروزه ای به عنوان رنگ ملی ایرانیان شناخته شود. استدلال آن است که فیروزه یکی از شناخته شده ترین سنگ های قیمتی در ایران است و معادن او در چند نقطه کشور وجود دارد. همچنین رنگ فیروزه ای در بسیاری از نقاشی ها و کارهای دستی ایرانیان دیده می شود و باید آن را رنگ ملی تعیین کرد.

از این فراخوانی، در داخل ایران استقبال بسیار شد و اکنون جوانانی دیده می شوند که با پیراهن به رنگ فیروزه به خیابان می آیند و یا حداقل آن که در نقطه ای گرد می آیند و با لباسی به رنگ فیروزه شعار جاوید شاه سر می دهند که لحظاتی از آن را می شنویم