چرایی کاندیداتوری وحید حقانیان:تحلیل آقای محسن سازگارا