پاسخ‌های آقای منشه امیر به پرسش‌های ایرانیان در برنامه آقای شهرام همایون؛ تلویزیون «کانال یک»