چرا با وجود ورشکستگی سیاسی و اقتصادی رژیم فرونپاشیده است؟گفتگوی آقای منشه امیر با آقای محسن سازگارا