چرا دفتر شبکه خبری الجزیره در اسرائیل بسته شد؟تحلیل آقای منشه امیر