پاسخ منشه امیر به پرسش‌های شهرام همایون در تلویزیون کانال یک
تاریخ برنامه: دوشنبه ۳ شهریورماه ۱۳۹۹ – ۲۴ اوت ۲۰۲۰