چرا رژیم اسلامی در ایران نباید به بمب اتمی دست یابد؟گفتگو با آقای منشه امیر