چرا رژیم ایران و یهود ستیزان جهان، کشتار شش میلیون نفر یهودی را “دروغ” و “افسانه” می خوانند؟

مخاطبان گرامی، در یادروز هولوکاست، رادیو پیام اسراییل رشته برنامه های جدیدی را آغاز می کند که هدف از آن پاسخ دادن به پرسش هایی است که در مورد زوایای مختلف این بزرگترین جنایت تاریخ بشری مطرح می گردد.

رژیم کنونی در ایران، از هنگامی که به قدرت رسیده، به انکارگران هولوکاست پیوسته و افترا هایی را برای افسانه جلوه دادن این فاجعه مطرح می کند که باید به آن ها پاسخ داده شود. نخستین انکارگران هولوکاست، طرفداران هیتلر در آلمان نازی بودند که با وجود شکست در جنگ، و با آن که هیتلر جام زهر را سر کشیده و خودکشی کرده بود، هنوز امید داشتند که نازیسم را از نابودی نجات دهند و رویای تسلط آلمان بر اروپا را تحقق بخشند.

انکار هولوکاست، و این ادعا که هیتلر جنایتی علیه یهودیان مرتکب نشده، از جانب یهود ستیزان در اروپا و در همه کشورهای جهان نیز مورد استفاده قرار گرفته تا ملتی را که پایه گذار وحدانیت حق بوده، و مردمان آن از بزرگترین شخصیت های جهانی در زمینه کشفیات پزشکی، اندیشمندی، ادبیات و فیزیک و دیگر رسته های ترقی انسانی بوده اند، افراد پلید جلوه دهند تا یهودستیزی خود را موجه جلوه دهند.

از هنگام استقلال دوباره کشور اسرائیل، سران کشورهای عرب نیز به این تبلیغات زهرآگین علیه یهودیان، و انکار هولوکاست پیوستند. ولی در سال های اخیر به پلیدی این رفتار پی بردند و از آن دست برداشتند. اما در چهل سال اخیر حکومت اسلامی ایران است که انکار هولوکاست را وسیله ای برای موجه جلوه دادن شعار “اسرائیل نابود باید گردد” قرار داده و با عناصر تروریستی اسلامی و عربی و فلسطینی دست دوستی داده و نه فقط هولوکاست را انکار می کند، بلکه به سازمان های تروریستی پول و اسلحه می رساند تا آن ها را علیه اسرائیل به مزدوری بکشاند.

برای روشن شدن نادرستی افتراهایی که از جانب انکارگران هولوکاست عنوان می شود، رادیو پیام اسراییل رشته برنامه های پرسش و پاسخ تهیه کرده که به طور هفتگی پخش خواهد شد.

این برنامه پرسش و پاسخ در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی رادیس دات اورگ نیز قرار می گیرد. بخش نخست این برنامه را به مناسبت یاد روز هولوکاست، به شما تقدیم می کنیم

انکارگران هولوکاست؛ پرسش و پاسخ با آقای منشه امیر- بخش نخست