چرا سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) این گونه نفوذ گسترده در ایران دارد؟ دیدگاه آقای منشه امیر

آقای شهرام همایون در گفتگوی هفتگی با آقای منشه امیر در شبکه تلویزیون جهانی “کانال یک” با مطرح ساختن گزارش اخیر بی بی سی لندن دایر بر نفوذ گسترده نهادهای اطلاعاتی اسرائیل در حکومت اسلامی ایران، به بررسی ریشه های این امر پرداخت و علت آن را جویا شد.

آقای امیر در پاسخ، به شیوه کار سازمان های اطلاعاتی اسرائیل پرداخت و از جمله گفت که آن ها می کوشند نزدیکترین فرد به نهاد رهبری هر حکومتی را به سوی خود جلب کنند. او به عنوان مثال یادآوری شد که یکی از نزدیکترین مشاوران حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر، با اسرائیل همکاری اطلاعاتی داشت.

همچنین یکی از دستیاران عمده حسین موسوی که سه دهه پیش سرکردگی حزب الله لبنان را به دست داشت، با اسرائیل همکاری می کرد و بدینسان اسرائیل از جزئیات آن چه در داخل حزب الله لبنان می گذاشت آگاهی خوبی داشت.

او در مورد افرادی که در داخل ایران حاضر به همکاری با اسرائیل بوده و هستند، و به موساد امکان می دهند از جزئیات دقیق بسیاری از رویدادها و تصمیم گیری ها در ایران آگاه باشد، ارزیابی کرد که انگیزه اصلی بسیاری از آنان وطن پرستی و تلاش برای نجات ایران از این رژیم است. آن ها می دانند که اگر به صورت علنی با سیاست ها و رفتارهای رژیم مخالفت ورزند و یا زبان به انتقاد بگشایند نابود خواهند شد. بنابراین، از طریق همکاری پنهان با اسرائیل، می کوشند وطن خود را از این مصیبت نجات دهند.

هفته پیش یک روزنامه انگلیسی زبان نوشته بود شماری از افسران برجسته سپاه پاسداران، به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در زندان نگاهداری می شوند. ولی این خبر از منابع دیگر هنوز تایید نشده است.

نسخه کامل گفتگوی آقای شهرام همایون با آقای منشه امیر در اختیار کاربران قرار دارد: