چرا سران اسراییل احتمال حمله حماس و جنایات آن را نادیده گرفته بودند:تحلیل آقای منشه امیر