چرا نتانیاهو و مقامهای اسراییلی با تشکیل دودولت فسطینی و اسراییلی مخالف هستند؟تحلیل آقای منشه امیر