گفتگوی آقایان منشه امیر و دکتر رضا تقی‌زاده درباره یهودستیزی در رژیم ایران؛ تلویزیون «کانال یک»