چشم انداز آینده نزدیک در ایران،آیا جنگی در راه است؟گفتگوی شبکه هفت با آقای منشه امیر