برنامه افق نو، صدای آمریکا
سه شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ – سوم ماه آوریل ۲۰۱۸