بر نامه افق نو – تلویزیون صدای آمریکا
میهمنان برنامه: امانوئل اتولنگی، منشه امیر
سه شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۶- ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸