چشم ها بسوی رفح یا چشم ها بسوی ایران؟تحلیل آقای منشه امیر