چهل و پنج سال پس از خروج محمدرضا شاه پهلوی،پادشاه ففید ایران مردم و تاریخ چه قضاوتی درباره او دارند؟

چهل و پنج سال از خروج محمدرضا شاه پهلوی از ایران در روز بیست و ششم دیماه پنجاه و هفت می گذرد و در همه این سالها نه مردم ایران و نه رژیم اسلامی نتوانستند از یاد و نام حکومت پهلوی ها و بخصوص محمدرضا شاه پهلوی بگذرند و فراموش کنند.

رژیم اسلامی در جهت تخریب این دو پادشاه و ملت ایران در مقایسه با شرایطی که پس از سقوط حکومت پادشاهی و به قدرت رسیدن ملایان هر دو سو بصورت روزانه یاد و نام این دو پادشاه را زنده نگاه داشتند.

اما تاریخ چه قضاوتی درباره پادشاهان پهلوی دارد؟

در دو گفتگوی رسانه با آقای نادر صدیقی(روزنامه نگار پیشکسوت و پژوهشگر تاریخ)و آقای سعید جباری(کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر سیاسی) به خروج پاشاه فقید ایران و تبعات آن برای ایران و جهان پرداخته شد.

لینک کامل دو گفتگو: