چه حکومتی برای ایران آینده مناسب است؟گفتگوی آقای منشه امیر با آیت الله معصومی تهرانی

رشته گفتگوهایی با عنوان چه حکومتی را برای ایران آینده و سعادت ملت ایران مناسب می دانید را آقای منشه امیر در دو سال گذشته انجام دادند و در این رشته گفتگوها از افراد مختلف با عقاید سیاسی متفاوت پرسش و نظرخواهی گردید. وبسایت ایران و اسراییل بار دیگر این گفتگو ها را بازنشر می دهد چرا که امروز بیش از هر رزمان دیگری رژیم در ضعف و بر لبه پرتگاه قرار گرفته است و از هم اکنون ملت ایران باید آگاه گردند که افراد و گروه های مختلف چه نظر و دیدگاهی برای آینده ایران دارند. در این گفتگو آقای منشه امیر با آیت الله معصومی تهرانی این پرسش را در میان گذاردند.