چه حکومتی برای ایران آینده مناسب است؟گفتگوی آقای منشه امیر با آقای جمشید چالنگی

بسیاری از آشنایان امور ارزیابی می کنند که رژیم کنونی در آستانه فروپاشی قرار دارد – زیرا به هر طرف که بنگرید می بینید که شیرازه امور از هم می پاشد و بعید است که حاکمان کنونی، بتوانند کشور را برای یک مدت بیشتری مدیریت کنند و آنگاه این پرسش مطرح می گردد که چه نوع رژیم مناسب ایران آینده است.

در این برنامه ارزیابی و پاسخ های آقای جمشید چالنگی را می شنویم که یکی از باسابقه ترین شخصیت های رسانه ای فارسی زبان و برنامه ساز شبکه های تلویزیونی می باشد.

این سری برنامه ها در طول هفته های گذشته از وبسایت ایران و اسرائیل و همچنین شبکه ماهواره ای کانال یک پخش گردید که همچنان ادامه دارد.

این گفت و گو را با هم می شنویم: