چه حکومتی را برای ایران آینده مناسب می دانید؟گفتگوی آقای منشه امیر با مینا احدی:نه پادشاهی نه جمهوری حکومت مردمی

بحث های ما درباره این موضوع که با سقوط حکومت کنونی، چه رژیمی برای ایران مناسب تر و شایسته تر خواهد بود، همچنان ادامه دارد و با استقبال بسیار روبرو شده است.

در برنامه این بار، میکروفون را در اختیار خانم مینا احدی تلاشگر وابسته به حزب کمونیست کارگری ایران قرار داده ایم که دیدگاه های خود را در این زمینه ارائه کند و بگوید نظام سیاسی آینده ایران چگونه باید باشد و چگونه باید اداره شود تا ایران زمین بتواند خود را از فاجعه کنونی رهایی بخشد.