دیدگاه‌های منشه امیر درگفتگو با شهرام همایون؛ تلویزیون کانال یک
تاریخ برنامه: دوشنبه ۲۰ امرداد ماه ۱۳۹۹ – ۱۰ اوت ۲۰۲۰