دیدگاه خانم محبوبه حسین پور در گفتگو با آقای منشه امیر