چه کسانی و چرا می خواهند به دوستی میان دو ملت ایران و اسراییل آسیب برسانند؟تحلیل آقای منشه امیر