دیدگاه خانم محبوبه خواهر این دانشمند استادیار دانشگاه شیراز در گفتگو با منشه امیر