کارشناس ارشد موسسه مطالعات استراتژیک در ایالات متحده:به نظر من برجام مرده است