کارشناس اقتصادی حکومت در تلویزیون دولتی: چگونه حکومت خواهد توانست با فقر مالی و مسکن مبارزه کند؟

یک مقام پیشین حکومت اسلامی در یک برنامه تلویزیونی دولتی به صراحت اعتراف میکند که اوضاع اقتصادی رژیم ایران بسیار اسفناک است و دیر نخواهد بود روزی که سیل گرسنگان به راه افتد.

او در سخنان خود، به ویژه به فقر فزاینده کارگران و کمبود مسکن اشاره می کند و خواهان اقدامات دولت برای پایان بخشیدن به این وضع است.

افشین پروین پور از مقامات پیشین امور مسکن که به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی معرفی شده، در مصاحبه ای که از تلویزیون کانال سه حکومت ایران پخش شد، در رابطه با سخنان اخیر علی خامنه ای که توصیه کرده بود به فقر فزاینده و مشکلات مالی روز افزودن قشر کارگر در ایران توجه بیشتری نشان داده شود، از جمله گفت: «حالا بر فرض فرمایشات رهبری هم اجابت شود و این  اتفاق بیافتد. ولی سوال اصلی از همین جا شروع می شود که اصلا وضعیت اقتصادی جامعه و واقعیت هایی که داریم  و ساختار اقتصادی کنونی را  می بینیم چه تناسب هایی با دستمزد و حقوق کارگران دارد؟ به فرض ما درست پرداخت کردیم و به موقع پرداخت کردیم».

پروین پور در مقام کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه این سخنان افزود: «با مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی، با ماشین پراید  ۸۰ میلیون تومانی، با مدارس غیرانتفاعی و بیمارستان خصوصی، گوشت کیلو ۱۰۰ هزار تومانی بحث اصلی اینجاست اگر ما درست هم حقوق پرداخت کنیم برنامه ریزان کشور دارند چکار می کنند که الان برنامه زندگی ما اینست این کارگر و سرپرست خانواده که چهار، پنج نفر را اداره میکنه  با این حقوق ناچیز چطور باید خانواده خود را اداره کند؟!».