کارگران عسلویه:  مطالباتمان را ندهید اعتصاب می کنیم 

بیش از  ٢٠٠٠ تن از کارگران شاغل در عسلویه با انتشار بیانیه ای به دولت هشدار دادند : اگر به مطالبات ما پاسخ داده نشود دست به اعتصاب خواهیم زد

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران عسلویه در دومین بیانیه خود را در مورد وضعیت نابسامان شغلی،نوشته اند:

روز ٢۶ مهر بود که در بیانیه اعتراضی خود از وضعیت نابسامان شغلی، خلف وعده ها و رو به اتمام رفتن بسیاری از پروژه های کاری و خطر اخراج ها نوشتیم و خواسته های ضروری و فوری مان را اعلام داشتیم.

 

در ادامه این بیانیه آمده است : اکنون که زمزمه های اعتراض در میان کارگران بلند است.  پیمانکاران برای اینکه با اعتصاب مجدد آنان پروژه هایشان در این روزهای آخرش لنگ نشود، اعلام کرده اند که پیمانکار بعدی بخشی از آنان را به کار خواهد گرفت و البته بخشی از کارگران هم در فاز های مختلف کار گرفته اند.

در ادامه نوشته اند: اما  با این کار شماری از کارگران با پایان پروژه از کار بیکار میشوند. اینکه با کوچکترین واکنش ما عقب می نشینند و وعده میدهند، نشانه ترس از اتحاد مبارزاتی ما کارگران است.  بنابراین باید متحد باشیم و جلوی این تعرضات و بازی با زندگی و معیشتمان بایستیم.

 

کارگران در ادامه نوشته اند:  از اینرو با رسانه ای کردن آخرین وضعیت مان، تا کید میکنیم که همه با هم بر خواستهای اعلام شده خود پافشاری کرده و یکصدا اتمام حجت میکنیم که اگر به مطالبات ما پاسخ داده نشود از جمله اگر دستمزدهای ما متناسب با افزایش سطح قیمت ها افزایش نیابد، اگر دستمزدهای معوقه ما فورا پرداخت نشود، اگر قرار دادهای موقت پیمانی به قراردادهای دایٔم تبدیل نشود و اگر بهبودی در وضعیت کاری و محیط زیستی ما انجام نگیرد، دوباره دست به اعتصاب خواهیم زد.

 

در پایان نوشته اند :  ما خواستار مزد برابر در برابر کار برابر با کارگران رسمی در صنعت نفت هستیم.