مطلب مرتبط:

داستان زندگی: “یک پشه به از یک فیل مرده”، ضرب المثل ایرانی نام کتابی است که به زبان عبری انتشار یافت