کشور اسلامی، عربی و آفریقایی سودان، برای نخستین بار از طرح اسرائیل در سازمان ملل جانبداری کرد

برای نخستین بار در تاریخ نزاع دیرین اعراب با اسرائیل، یک کشور عرب و مسلمان، از طرح اسرائیل در سازمان ملل به هدف افزایش رفاه مردم در جهان جانبداری کرد و به آن رای موافق داد.

طرح اسرائیل به هدف پیشبرد ابتکارات اقتصادی و کارآفرینی در سطح جهانی عرضه شده بود که مورد حمایت ۱۴۴ کشور قرار گرفت.

دولت سودان دو هفته پیش اعلام کرد که از ستیز دیرین با اسرائیل دست برمی دارد و زنجیره مخالفت با اسرائیل در میان کشورهای عرب را پاره می کند و به امضای قرارداد صلح با کشور یهودیان روی می آورد.

سودان تا چند سال پیش، یکی از همدستان رژیم اسلامی ایران در انجام عملیات تروریستی در جهان بود.

گیلعاد اِردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت که این طرفداری سودان از یک طرح اسرائیلی در جامعه بین المللی نشان می دهد که دولت خَرطوم قصد واقعی دارد با اسرائیل به صلح و همزیستی برسد.

در طرح اسرائیل که به سازمان ملل ارائه شد آمده است که نهادهای بین المللی باید برای ترویج نوآوری های تکنولوژی و کارآفرینی که موجب رفاه و بهزیستی مردمان در سراسر دنیا می شود، همکاری کنند.

۲۶ کشور با طرح اسرائیل مخالفت ورزیدند که رژیم اسلامی ایران و دولت سوریه در شمار آن ها بودند.

این طرح اسرائیل در سال های گذشته نیز با برخورداری از اکثریت آراء، در سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفته، ولی رای موافق سودان، یک امر بی سابقه است.