شاهزاده رضا پهلوی در موسسه مطبوعاتی آمریکایی اروپایی فرانسه:قراردادن سپاه در لیست تروریستی به سود مردم ایران است