شکست دیپلماسی اسرائیل سیتزی رژیم جمهوری اسلامی در منطقه و دوری کشورهای مسلمان از رژیم منزوی ایران