گزارشی تصویری از تظاهرات امروز پاریس علیه یهودی‌ستیزی