انکار کنندگان هولوکاست ببینند و شرمسار شوند.
این جنایت هرگز قابل انکار نخواهد بود و همچون لکه ننگی بر دامان یهودستیزان، برای همیشه باقی خواهد ماند.