گزارش بن سبطی،سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از جنگ اسرائیل با تروریست‌های حماس