گزارش بن سبطی(سخنگوی فارسی زبان دولت اسراییل)از روند جنگ اسراییل با تروریستهای حماس در غزه