گزارش بن سبطی(سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل) در صدمین روز جنگ اسراییل بر علیه تروریستهای حماس