گزارش بن سبطی(سخنگوی فارسی زبان دولت اسراییل) از روند جنگ اسراییل با تروریست های حماس