گزارش تحلیلی روزنامه اورشلیم پست:شاهزاده رضا پهلوی کوروش زمانه ما‌ است