گزارش روزانه بن سبطی(سخنگوی فارسی زبان دولت اسراییل)درباره جنگ با تروریستهای حماس